1395/9/21 یکشنبه
رئیس گروه : آقای سپهرنیا ( 88233446)

کارشناسان :
آقای باقی پور (42781016)
خانم شهمیری (42781516)

توانمندی :
ایستگاه ها ی پایش کیفی هوا